Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Zakoni i propisi

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 19/13, 137/15, 98/19
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19
 3. Zakon o općem upravnom postupku NN br. 47/09
 4. Zakon o upravnim pristojbama NN br. 115/16
 5. Zakon o prostornom uređenju i gradnji NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12
 6. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN br. 86/12,  143/13, ,65/17 14/19
 7. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru NN br. 98/12
 8. Zakon o komunalnom gospodarstvu NN br. 68/18, 32/20
 9. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa NN br. 136/06, 135/10, 14/11, 55/12
 10. Zakon o vodama NN br. 66/19, 16/20
 11. Zakon o koncesijama NN br. 69/17
 12. Pravilnik o ustroju i vođenju registra koncesija NN br. 09/09
 13. Zakon o proračunu NN br. 87/08, 136/12, 15/15
 14. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna NN br. 24/13, 102/17, 01/20
 15. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN br. 127/17
 16. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN br. 28/10
 17. Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata NN br. 01/07
 18. Zakon o fiskalnoj odgovornosti NN br. 111/18
 19. Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda NN br. 16/19
 20. Zakon o socijalnoj skrbi NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20
 21. Zakon o pravu na pristup informacijama NN br. 25/13, 85/15
 22. Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora NN br. 17/19
 23. Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka NN br. 42/18
 24. Zakon o javnoj nabavi NN br. 120/16
 25. Zakon o zaštiti i spašavanju NN br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10
 26. Zakon o zaštiti životinja NN br. 102/17, 32/19

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s tim u redu, ali ako se želite, možete se odjaviti. Prihvati Pročitaj više

Wildcard SSL