Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Općinsko viječe

 

Djelokrug rada i nadležnost

Općinsko vijeće pred­stavničko je tijela građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obav­lja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.
Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, a određuje se statutom jedinice lokalne samouprave.
Način rada predstavničkog tijela uređuje se poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu sa zakonom i statutom.

Predstavničko tijelo odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova. Statut, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo:
1. donosi statut jedinice lokalne samouprave,
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,
3. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,
5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za      jedinicu lokalne samouprave,
6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.
Članovi Vijeća

Predstavničko tijelo ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Vijeće broji 13 vijećnika kako slijedi:

Danijel Miholić predsjednik HDZ
Miroslav Lončarić potpredsjednik HDZ
Josip Vađić potpredsjednik SDP
Ivica Piškor član HDZ
Dubravka Jurković Dokuš članica HDZ
Maja Babić članica HDZ
Josip Cvetko član HDZ
Ivan Trgovec član nezavisni
Miroslav Božić član nezavisni
Ljiljana Žuti članica nezavisni
Vladimir Crnečki član nezavisni
Tomislav Vrbanić član nezavisni
Saša Tomečak član Fokus

 

1. MANDATNA KOMISIJA

 

  7. ODBOR ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

 

Miroslav Božić, predsjednik Ivica Piškor, predsjednik
Jasna Platužić, član Josip Pipić, član
Dejan Prgić, član Josip Vađić, član
2. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA   8. ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB
Miroslav Lončarić, predsjednik Josip Vađić, predsjednik
Zdenko Matasić, član Jasna Platužić, član
Josip Vađić, član Sandra Jerković, član
3. ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE   9. ODBOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PROSTORNO UREĐENJE

 

Miroslav Lončarić, predsjednik Miroslav Lončarić, predsjednik
Josip Pipić, član Zdenko Matasić, član
Josip Vađić, član Josip Vađić, član
4. ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN

 

  10. ODBOR ZA POLJODJELJSTVO,

ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU

Nenad Maljković, predsjednik Miroslav Lončarić, predsjednik
Zdenko Matasić, član Miroslav Božić, član
Maja Babić, član Josip Pipić , član
5. ODBOR ZA IMENOVANJE NASELJA, ULICA I TRGOVA

 

  11. ODBOR ZA PREDSTAVKE, PRITUŽBE I ZAMOLBE
Jasna Platužić, predsjednik Miroslav Božić, predsjednik
Dejan Prgić, član Dejan Prgić, član
Miroslav Božić, član Jasna Platužić, član
6. ODBOR ZA GOSPODARSKI RAZVOJ

 

Nenad Maljković, predsjednik
Zdenko Matasić, član
Dejan Prgić, član

 

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s tim u redu, ali ako se želite, možete se odjaviti. Prihvati Pročitaj više

Wildcard SSL