ODLUKE, ZAHTJEVI, PRAVILNICI, PROGRAMI

naslovna


ODLUKE

Odluka o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Odluka o produženju koncesije za obavljanje

          dimnjačarskih poslova

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Odluka o dodjeli javnih priznanja

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati

           koncesijom

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
           na temelju pisanog ugovora

Odluka o komunalnim djelatnostima

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o drugim izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnom redu

Odluka o kriterijima ostvarivanja prava iz područja socijalne
           skrbi

Odluka o subvenciji u poljoprivredi Općine Stupnik

Odluka o izmjeni odluke o subvenciji u poljoprivredi Općine Stupnik
Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana
           uređenja Općine Stupnik
Odluka o korištenju javnih površina i cestovnog zemljišta
          i obavljanju pratećih djelatnosti na nerazvrstanim
          cestama Općine Stupnik i mjerilima za izračun naknade
Odluka o držanju domaćih životinja na području Općine

          Stupnik

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu

          postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu

          i spašavanje

Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika opcinskog načelnika

Odluka o visini naknade troškova članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu

Odluka izmjeni Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu

Odluka o nerazvrstanim cestama

Odluka o spaljivanju biljnog otpada i loženju otvorene vatre

 

PROGRAMI


Program mjera obvezne preventivne deratizacije
Program socijalne skrbi Općine Stupnik za 2015.godinu

Program javnih potreba u kulturi i športu u Općine Stupnik za 2015.godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik u 2015.godini

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za 2015.godinu

 


ZAHTJEVI

Zahtjev za dodjelu potpora poduzetnicima
Zahtjev za izdavanjem vodoopskrbnog priključka
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za opremu
novorođenog djeteta
Zahtjev za obračun komunalnog doprinosa
Zahtjev za subvenciju u poljoprivredi - stočarstvo
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za izdavanje potvrde za sufinanciranje boravka
u dječjem vrtiću

Zahtjev za pomoć pri kupnji školskih udžbenika i pribora za školsku godinu

Prijavnica za program javnih potreba u športu

Prijavnica za program javnih potreba u kulturi

Prijavnica za program javnih potreba socijalne skrbi

Prijavnica za program javnih potreba

Izvješće o utrošku sredstava

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za proljetnu sjetvu kukuruza

Zahtjev za ostvarivanje prava iz područja socijalne skrbi

 

ZAMOLBE

Zamolba za jednoobročno plaćanje komunalnog doprinosa
Zamolba za obročnu otplatu komunalnog doprinosa
Zamolba za promjenu prostornog plana

PRAVILNICI

Pravilnik o kriterijima i  načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava (potpora) namijenjenih malim poduzetnicima

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta

 Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstveni upravni odjel

 Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona

 Ispravak Pravilnika o poslovanju vlastitog pogona

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti


PRORAČUN

 

Proračun Općine Stupnik za 2015 godinu.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za 2015 godinu.


OSTALO

 

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2014-2020

Izvješće o troškovima lokalnih izbora

Procjena ugroženosti

Smjernice sustava zaštite i spašavanja

Dodijeljene potpore, bespovratna sredstva i donacije 2013.

Dodijeljene potpore, bespovratna sredstva i donacije 2014.

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta