Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Statut i Poslovnik

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Poslovnikom se utvrđuje i uređuje unutarnje ustrojstvo Općinskog vijeće Općine Stupnik , a osobito postupak konstituiranja, izbor, djelokrug i način rada radnih tijela, prava i dužnosti članova, izbor predsjednika i potpredsjednika, odnos vijeća i načelnika, akti vijeća, donošenje proračuna, poslovni red na sjednicama, javnost rada te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Wildcard SSL