Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Stupnik.

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

 

1. putem pošte na adresu: Općina Stupnik, Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik, ili neposredno Jedinstvenom upravnom odjelu na istoj adresi
2. usmeno, putem telefona na broj 01/6589 300 ili telefaxom na broj 01/6593 988
3. putem elektroničke pošte:

 

Pisani zahtjev sadrži:

 

1. naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
2. podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
3. ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

Načini ostvarivanja prava:

– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Pisani zahtjev podnosi se na propisanom obrascu.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija podnosi se na propisanom obrascu.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

 

 

 

Službenik za informiranje – Sanina Jambrek