Službene stranice Općine Stupnik

PONOVLJENI POZIV NA NADMETANJE ZA PRODAJU RABLJENOG KAMIONA, POSIPAČA I SNJEŽNOG PLUGA U VLASNIŠTVU OPĆINE STUPNIK

69

Općina Stupnik, Općinski načelnik, na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“  br. 81/15- pročišćeni tekst), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 9/13 – pročišćeni tekst; 137/15 – ispravak); članka 28.  Statuta Općine Stupnik („Glasnik Zagrebačke županije 09/13;26/13“) i  Zaključka Općinskog načelnika o rashodovanju i prodaji rabljenog kamiona, posipača i snježnog pluga KLASA: 022-05/17-01/2, URBROJ: 238/28-02-17-84  od 12. rujna 2017. godine  i KLASA:022-05/17-01/2;URBROJ:238/28-02-17-90 od 03.10.2017.objavila je dana 06. listopada 2017. godine  ponovljeni Poziv na nadmetanje za prodaju rabljenog kamiona, posipača i snježnog pluga  u vlasništvu Općine Stupnik na Internet stranicama Općine Stupnik (www.stupnik.hr).

 

Sve informacije zatražiti  na telefone:  099/6593-900 Željko Jakovac

099/6834-996  Dario Vlašić