Općinsko viječe

 

 

Djelokrug rada i nadležnost

Općinsko vijeće pred­stavničko je tijela građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obav­lja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.
Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, a određuje se statutom jedinice lokalne samouprave.
Način rada predstavničkog tijela uređuje se poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu sa zakonom i statutom.

Predstavničko tijelo odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova. Statut, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo:
1. donosi statut jedinice lokalne samouprave,
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,
3. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,
5. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za      jedinicu lokalne samouprave,
6. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.
Članovi Vijeća

Predstavničko tijelo ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Vijeće broji 13 vijećnika kako slijedi:

 

Nenad Maljković

član

SDP

Josip Bradač

član

DPS

Bruno Perković

član

HDZ

Ivica Piškor

potpredsjednik

HDZ

Josip Vađić

član

SDP

Josip Pipić

predsjednik

HSS

Zdenko Matasić

član

HSS

Jasna Platužić

član

kandidat grupe birača

Darko Vulje

član

kandidat grupe birača

Miroslav Božić

član

kandidat grupe birača

Ante Perić

član

kandidat grupe birača

Vladimir Jambrek

potpredsjenik

kandidat grupe birača

Ljiljana Žuti

član

kandidat grupe birača