Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

JAVNI NATJEČAJ-ADMINISTRATIVNI TAJNIK/TAJNICA

1.463

Primajte ažuriranja u stvarnom vremenu izravno na svom uređaju, pretplatite se sada.

Na temelju članka 17. i članka  19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (reginalnoj) samoupravi (Narodne novine  br. 86/08; 61/11; 4/18; 112/19); u nastavku teksta ZSN) Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stupnik    raspisuje

 

JAVNI   NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Stupnik na radno mjesto

– administrativni tajnik/tajnica-  1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz obvezni  probni rad od tri mjeseca

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena  sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 

  • srednja stručna sprema upravne struke,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na računalu,
  • položen stručni ispit za djelatnika u pismohranama.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose  se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit i stručni ispit za djelatnika u pismohranama, uz obvezu da ih polože u roku od godine dana od prijma u službu.

 

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, uz ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim zakonom potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

 

Uz  prijavu kandidati su dužni (u izvorniku ili neovjerenom presliku)  priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica) odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnje tijela državne uprave nadležnog za  službeničke odnose),

– dokaz o stručnoj spremi (isprava o stečenom stupnju obrazovanja),

– uvjerenje o neprovođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),

– vlastoručno potpisana izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16.  ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati),

–  dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – potrebno je dostaviti dokumente navedene u točkama a) i b),

  1. a) elektronički zapis ili potvrda s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 1 mjesec) i
  2. b) dokaz o radnom iskustvu ostvaren na odgovarajućim poslovima u trajanju najmanje od 1 godine (ugovor o radu, rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca) koji sadrži vrstu poslova i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je radno iskustvo evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje traženo pod oznakom a),

-dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ako je položen,

-dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda , svjedodžba, certifikat  i sl. ili vlastoručno potpisana izjava  o toj činjenici) – nije potrebno ovjeravati,

– dokaz o položenom stručnom ispitu za djelatnika u pismohranama, ako je položen.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog lista, rodnog lista i sl.).

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

Dokumenti (isprave) se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumenata priloženih uz prijavu.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavaju traženih uvjeta propisanih posebnim zakonom, kao  i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo. Također je dužan dostaviti dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti  prilikom zapošljavanja sukladno čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima, uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja i dokaze o ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima. Dokazi su  dostupni na internetskoj stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

U uputama i obavijesti kandidatima biti će naveden opis poslova i podaci o plaći  te podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, a ista će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Stupnik i na web stranici Općine Stupnik (www.stupnik.hr).

Na navedenoj web stranici te na oglasnoj ploči unutar Općine Stupnik biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Osobni podaci kandidata obrađivati će se sukladno Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine  42/18) i Općoj uredbi o zaštiti  podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama  na adresu: Općina Stupnik, Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik, sa oznakom “ za natječaj – za prijam u službu administrativni tajnik/tajnica“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Pročelnica:

Valentina Ivanović, univ.spec.oec

 

Primajte ažuriranja u stvarnom vremenu izravno na svom uređaju, pretplatite se sada.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s tim u redu, ali ako se želite, možete se odjaviti. Prihvati Pročitaj više

Wildcard SSL